آجر نسوز 7 قرمز روشن A1


آجر نسوز قرمز روشن خوشنام 7×24×12

آجر 7×24×12 صنعتی قرمز خوشنام قابل استفاده در کوره های صنعتی با میزان مقاومت در برابر حرارت بالای 1800 درجه سانتیگراد.
در صورت نیاز به آجر های نسوز با قابلیت بیشتر در برابر حرارت میتوان از محصولات 7×24×12 شاموتی استفاده نمود.