مزایای آجر

زیبایی آجر و الگوی حاصل از آجر چینی باعث شده است که به صورت نما در داخل و خارج بنا مورد استفاده قرار می گیرد و هویت خاصی به ساختمان ببخشد.

*  استفاده از آجر به عنوان کف فرش و پلکان ، فارغ از مقاومت مطلوب آن ویژگی های اقلیمی را بیشتربه نمایش می گذارد.

*  آجر نسوز خوشنام دارای مشخصات فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی یکسان ، متناسب با کاربرد ، منطبق با فیزیک بدن انسان ، با فرایند تولید ساده ، سریع و حمل و نقل آسان تولید می شود.