شرایط محیط

اصولا هنگام اجرای نما باید به میزان دمای هوا توجه خاصی داشت زیرا به طور مثال در دمایی خیلی پایین، ملات در پشت مصالح مورد استفاده خیلی دیر جذب آجر و سایر مصالح می شود و در نتیجه احتمال افتادن آن از روی نما بالا می رود.
به صورت کلی و با نگاهی به گذشته معماری ایران متوجه خواهید شد که آجر در دوره های مختلف مورد استفاده بوده و ساختمان هایی که از گذشته بر جا مانده خود گویای ماندگاری و دوام بالای انواع آجر در شرایط اقلیمی متفاوت، در سراسر ایران می باشد.