بنا های تاریخی

به طور کلی و با نگاهی ساده به ساختمان های قدیمی در شهرهای بزرگ و تاریخی در نقاط مختلف ایران و جهان که در معماری آن ها از آجر استفاده شده است می توان به دوام و ماندگاری این محصول پی برد.
به عنوان مثال ساختمان باغ ملی در تهران که عمر آن به حدود 230 سال می رسد و یا پل زاینده رود در اصفهان که پایه های آن از آجر و در کنار جریان آب بنا نهاده شده است.
همینطور می توان به کاروانسراهای شاه عباسی که از عصر صفویه در اقصی نقاط ایران به جای مانده است و بسیاری دیگر از مکان های تاریخی، اشاره نمود.
ما در آجر خوشنام تلاش می کنیم تا با همسو نمودن سازندگان و مهندسین ایرانی، به نگاهی دقیق تر بر گذشته ی طلائی معماری ایرانی، وارد عصر جدیدی در معماری ایران بزرگ شویم.